Make your own free website on Tripod.com

         บึงบอระเพ็ด เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อที132,737    ไร่ อยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง    ในอดีตบึงบอระเพ็ดได้ชื่อว่าเป็น "ทะเลเหนือ" หรือ "จอมบึง"    เพราะมีสัตว์และพันธุ์พืชน้ำอยู่มากมาย    จากการสำรวจพบว่ามีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ประมาณ 148 ชนิด พืช 44 ชนิด    มีพันธุ์สัตว์ที่หายากได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ปลาเสือตอ    และในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมจะมีนกเป็ดน้ำเป็นจำนวนมากอพยพมาที่บึงแห่งนี้    พื้นที่บางส่วนได้รับการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์่ป่า    บึงบอระเพ็ดอยู่ในความดูแลของกองอนุรักษ์สัตว์ป่า    กลางบึงมีตำหนักแพที่สร้างขึ้นครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ    แปรพระราชฐาน

ชมนกบนเรือหาง
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร
แผนที่ไปอุทยานนกน้ำ
ภาพนก ปลาเสือตอ
จระเข
ประัวัติการเลีี้ยงจระเข้
สถานที่และบ่อเลี้ยงจระเข้
ไข่และการฟักไข่
กฎระเบียบในการเลี้ยงจระเข
การขยายพันธุ์จระเข้
การให้อาหาร
การใช้ประโยชน์จากจระเข้
การอนุบาล
โรคของจระเข้